Condicions de compra

 

Execució de la comanda: MAURICI COT BORRÀS es compromet a entregar la comanda entre 24 i 72 hores, a partir del dia següent de la comanda.
La devolució: El client haurà de tornar o entregar directament el producte a MAURICI COT BORRÀS, a l’adreça CARRER DE LA TECNOLOGIA, 90 08450 LLINARS DEL VALLÈS (BARCELONA), sense demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en que es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini. El client es farà càrrec dels costos de la devolució del producte.
Reemborsament del pagament: El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament empletas pel client, sempre i quan no s’hagi disposat el contrari. MAURICI COT BORRÀS podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client entregui volant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.
Devolució del producte defectuós: En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüencia del client ni de l’empresa de transport, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a MAURICI COT BORRÀS del motiu de la devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost pel client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment. MAURICI COT BORRÀS es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb les condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment MAURICI COT BORRÀS, està situat al CARRER DE LA TECNOLOGIA, 90 08450 LLINARS DEL VALLÈS (BARCELONA) o a través del correu electrònic info@mauricicot.com